Wedstrijdbepalingen HSG 2024 – 9 mei / HSG 2024 Regulations – 9 May (English version below)

  1. Inschrijfbepalingen

– De inschrijftermijn start op 01-03-2024 en eindigt op 02-05-2024, 23.59 uur. Na-inschrijvingen zijn niet mogelijk.

– Het inschrijfgeld bedraagt € 10 per onderdeel. Voor framerunners bedraagt het inschrijfgeld €4 per onderdeel.

– Leden van Prins Hendrik krijgen 25% korting op het inschrijfgeld.

– Per onderdeel wordt de beste prestatie op dat onderdeel via Atletiek.nu ingevoerd. Deze prestatie dient behaald te zijn in de periode 1 april 2022 t/m 1 mei 2024. Bij de sprintonderdelen en ver/hss is een maximale meewind van + 2.0 m/s toegestaan om in te kunnen schrijven. Mocht de atleet een nieuwe beste prestatie hebben die niet door Atletiek.nu wordt aangegeven, dan kan de atleet deze prestatie met werkende link naar deze prestatie mailen naar info@harryschultinggames.nl. De organisatie verwerkt na controle deze beste prestatie.

– Bij afmelden na het verstrijken van de inschrijftermijn (2 mei 2024) vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats of blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Afgewezen atleten of reserves die uiteindelijk niet deel kunnen nemen hebben wel recht op restitutie van het inschrijfgeld.

  1. Programma en toelatingseisen

– Per onderdeel is er een maximaal aantal deelnemers. Selectie geschiedt op basis van de beste opgegeven prestatie. Er zullen, indien noodzakelijk en gewenst, reserves worden aangewezen.

– De organisatie behoudt zich het recht voor om atleten (bij uitzondering) na het sluiten van de inschrijving toe te laten en atleten te weigeren.

Maximum deelnemersaantallen

HSG 2024

Onderdeel Mannen Vrouwen
100m 48 48
100mh 24
110mh 24
200m 16 16
400m 32 32
400mh 16 16
800m 48 48
1500m 48 48
Ver 12 12
HSS 8
Polshoog 8 8
Kogel 8 8
Frame 100m 16 16
Frame 200m 16 16
  1. Aanvullende bepalingen

Het wedstrijdreglement 2024-2025 van de Atletiekunie is van kracht. Aanvullende bepalingen zijn;

– Bij het hink-stap-springen worden de balkafstanden 9 en 11 meter gehanteerd.

– Bij de werponderdelen wordt er geworpen met seniorengewichten:
Kogelstoten mannen: 7.26kg
Kogelstoten vrouwen: 4kg

– Hoogte hordes 100mh 110mh en 400mh:
100mh: 84cm
110mh: 107cm
400mh vrouwen: 76,2 cm
400mh mannen: 91,4 cm

– Indien er bij uitzondering wordt deelgenomen met een afwijkend gewicht of horden hoogte t.o.v. de hier bovengenoemde gewichten en hoogtes kan de deelnemer geen aanspraak maken op prijzengeld.

– Bij de technische onderdelen dienen er minimaal 6 atleten ingeschreven te zijn om het onderdeel te laten doorgaan.

– Bij de 100m, 100mH en 110mH kunnen de atleten twee keer lopen. Alle series zijn op tijd, de eerste ronde op basis van de opgegeven tijd, de tweede ronde (finale) op basis van de eerder gelopen tijd. Waarbij de snelste serie als laatst start.

  1. Melden/afmelden en niet deelnemen

– De startnummers moeten door iedere atleet persoonlijk afgehaald worden bij het startnummerbureau op de 1steverdieping van het clubhuis, uiterlijk 1 uur van voor aanvang van het onderdeel.

– Reserves worden uiterlijk tot donderdagochtend 9 mei 10.00 uur doorgeschoven. Na dit moment worden geen reserves meer toegelaten.

– Afmelden, graag vóór donderdagochtend 9 mei 10.00 uur afmelden via e-mail: info@harryschultinggames.nl. Vanaf 10.00 uur kan dit telefonisch via: 06-11747927 (Daniëlle Gorgels)

ENGLISH VERSION

HSG 2024 Regulations – 9 May

  1. Entries and deadlines

– The registration period starts on 1 March 2024 and ends on 2 May 2024, at 23.59pm [CET]. It is not possible to register after this period.

– The registration fee will be €10 per event; for frame runners the registration fee will be €4 per event.

– Members of Prins Hendrik get a 25% discount on the registration fee.

– Per event an athlete’s best performance will be obtained from Atletiek.nu. Performances submitted there should be the athlete’s best performance for that event during the period of 1 April 2022 through 1 May 2024. Regarding registration for sprinting and long jump / triple jump events, a maximum tailwind of +2.0 m/s is allowed. In case an athlete has a new best performance which is not visible on Atletiek.nu, the athlete has to send a direct link to these results to info@harryschultinggames.nl. This new best performance will be registered after it has been checked by the organisation.

  1. Programme and entry conditions

– Per event there will be a maximum number of athletes. Athletes will be selected based on their best performances submitted for that event. If necessary and desired, reserve athletes will be selected.

– The organisation reserves the right to (on rare occasions) accept or refuse athletes after the registration period.

Maximum number of athletes

HSG 2024

Event Men Women
100m 48 48
100mH 24
110mH 24
200m 16 16
400m 32 32
400mH 16 16
800m 48 48
1500m 48 48
Long Jump 12 12
Triple Jump 8
Pole Vault 8 8
Shot Put 8 8
Frame 100m 16 16
Frame 200m 16 16
  1. Additional terms

The Competition Rules 2024-2025 of the Dutch Athletics Union will be in force. Additional terms are:

– In the triple jump, 9 metre and 11 metre take-off markings will be used.

–  In the throwing events, senior weights of implements will apply:
Shot put men: 7.26kg
Shot put women: 4kg

– Hurdle heights 100mH, 110mH and 400mhH are:
100mH: 84 cm
110mH: 107 cm
400mH women: 76.2 cm
400mH men: 91.4 cm

–  In the exceptional case that an athlete participates with a different weight or hurdle height as these mentioned above, the athlete can no longer lay claim to the prize money.

– A minimum of six athletes is required for the technical events in order for these events to go through.

– The 100m sprints and 100mH / 110 mH may have two races. All heats will be determined by time; the first heat will be determined by the submitted times, the second heat (finals) will be determined by the previously run times. The fastest heat will run last.

  1. Reporting, canceling and not participating

– Race numbers have to be collected personally from the desk on the first floor of the club house, no later than one hour before the event’s starting time.

– Reserve athletes may be entered no later than Thursday morning 9 May, 10am. After 10am, reserve athletes will not be admitted anymore.

– In case you would like to cancel your registration, please make sure to do so before Thursday morning 9 May at 10am by sending an email to: info@harryschultinggames.nl. For cancelations after 10am please call +31 6 1174 7927 (Daniëlle Gorgels).